Accesskeys

Logo Stadt St.Gallen
 
Mittelstufe a   4.-6. Klasse  Lea Wilde  
Mittelstufe b   4.-6. Klasse Franziska Parbs Marlen Deutschmann
Mittelstufe c   4.-6. Klasse  Seraina Vetter Sonja Bosshart
Mittelstufe d   4.-6. Klasse  Mirjam Bayer Marisa Nuber
Mittelstufe e   4.-6. Klasse  Alice Gimmi  
Mittelstufe f    4.-6. Klasse  Denise Lier Marisa Nuber